Aktuální projekty

Monitorovací zpráva GENDEROVÝ AUDIT

Implementace doporučení GA ve firmě YABOK s.r.o., reg.č. projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/ 0010172

Cílem projektu je zvýšení transparentnosti a přeměna vnitřní kultury firmy v souladu s principy genderové rovnosti. Za účelem vytvoření genderově  vyvážené firemní politiky nastanou změny v úpravě firemní komunikace, ve zjednodušení přístupu zaměstnanců k benefitům a ke kvalitnějším procesům náboru, propouštění nebo povyšování. Aktivity projektu vytvoří přívětivé podmínky pro slaďování pracovního, soukromého a rodinného života.

Dílčí aktivity projektu:

  • genderově vyrovnané nastavení standardu komunikace,
  • vytvoření personální strategie s prvky genderové rovnosti,
  • zabezpečení genderově nediskriminačních personálních procesů,
  • rovného slaďování osobního, rodinného a pracovního života ZAM (návrat z MD a RD),
  • nastavení genderově spravedlivého systému motivace a hodnocení,
  • zajištění genderově rovných podmínek v oblasti seberealizace a kariérního růstu.
Operační program Operační program Zaměstnanost
Název projektu Implementace doporučení GA ve firmě YABOK s.r.o.
Číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0010172
Výše podpory 3 154 960,00 Kč