Zaměstnanci a etický kodex

Zaměstnanci a etický kodex

ZAMĚSTNANCI SPOLEČNOSTI YABOK S.R.O.

Naše zaměstnance vybíráme s ohledem na dosažení vysokého standardu služeb poskytovaných naší firmou. Kvalitu a morálku na pracovišti zajišťujeme průběžnou kontrolou našich zaměstnanců. Naši vedoucí pracovníci jsou průběžně proškolováni. Vybíráni jsou na základě profesních testů, abychom dosáhli nejvyšší efektivity práce při jejich působení na jim svěřené pracovníky.

ETICKÝ KODEX

Základní ustanovení

Společnost YABOK s.r.o. (dále jen YABOK) dosáhla v uplynulých letech velmi solidního postavení při zajišťování úklidových činností. Zavedení systému řízení jakosti podle normy ISO 9001 dále podpořilo její maximální snahu o dosažení postu seriózního obchodního partnera i pro nejnáročnějšího zákazníka.

Jsme si však vědomi, že spolehlivost, odborná úroveň a trvale vysoká kvalita odváděné práce, se stávají pro naše zákazníky samozřejmou podmínkou spolupráce. Máme-li tedy obstát ve stále složitějším konkurenčním prostředí, je bezpodmínečně nutné, aby každý z našich zaměstnanců byl po všech stránkách perfektním zástupcem firmy, a to v jakékoliv pracovní situaci.

Proto jsou pro naše zaměstnance závazná všechna ustanovení tohoto kodexu.

Obecné zásady
 • Při plnění svých funkcí zaměstnanec vždy slouží zájmu firmy a zdrží se jednání, které by ohrozilo nebo mohlo ohrozit důvěryhodnost a serióznost společnosti YABOK.
 • Za všech situací, jakkoliv napjatých či nejasných, vystupuje zaměstnanec slušně a korektně a jedná pouze v rámci svých pravomocí a s plnou odpovědností za pověst a image firmy YABOK.
 • Zaměstnanec zásadně nesděluje mimo firmu žádné informace o firmě, ani jejích zákaznících, zejména pak informace personálního, ekonomického nebo obchodního charakteru. Chrání know-how firmy a v souladu s ustanovením Pracovního řádu dodržuje zásady ochrany firemního tajemství.
 • Povinností zaměstnance je vyhnout se střetu zájmů i předcházet takovým situacím, které mohou podezření ze střetu zájmů vyvolat.
 • Všichni zaměstnanci jsou povinni plně respektovat ustanovení zavedeného systému řízení jakosti a zejména všechna ustanovení, která vyplývají z deklarované ochrany životního prostředí.
Ústrojní kázeň
 • Zaměstnanec je povinen používat, s ohledem na konkrétní pracovní výkon, stanovené pracovní a ochranné pomůcky včetně pracovní obuvi.
 • Tyto pomůcky musí být vždy v bezvadném stavu, tj. takovém, aby plně splňovaly svůj účel a bezpečnostní kritéria.
 • Pracovní oděv zaměstnance musí být s ohledem na konkrétní výkon práce čistý a upravený (tj. neroztrhaný, nebudící pohoršení) označený logem firmy.
Jednání a vystupování
 • Každý zaměstnanec je v rámci svého pracovního zařazení nositelem firemní kultury a proto je povinen jednat vždy přímo, korektně a s ohledem na maximální možnou míru zajištění požadavků zákazníka.
 • Jestliže zaměstnanec není schopen sám vzniklou situaci u zákazníka řešit (z důvodu pochybností, nejasností, kompetencí či pravomocí), je povinen požádat slušně zákazníka o strpení a přizvat k jednání svého nadřízeného.
 • Dojde-li při jednání se zákazníkem (nebo jeho zástupcem) k jakémukoliv rozhodnutí zásadního charakteru, je zaměstnanec povinen zajistit záznam a jeho podepsání odpovědnými osobami.
 • Zaměstnanec je oprávněn řešit záležitosti pouze v rámci svého popisu práce a v souladu se stanovenými pracovními povinnostmi a odpovědnostmi.
 • Zapříčiní-li zaměstnanec svým jednáním či vystupováním zhoršení vztahů se zákazníkem, případně ohrozí-li takto obchodní zájmy společnosti YABOK, bude jeho jednání považováno za hrubý přestupek proti pracovní kázni a tento pracovník pak ponese veškeré následky svého chování.
Pracovní výkon a pořádek na pracovišti
 • Zaměstnanec je povinen dodržovat na všech pracovištích pořádek s ohledem na zajišťovaný pracovní výkon.
 • Zaměstnanci jsou povinni respektovat pokyny na používaných čisticích prostředcích a to jak s ohledem na ochranu vlastního zdraví, tak s ohledem na ochranu životního prostředí. Jejich povinnost v této oblasti začíná již při přebírání příslušných prostředků ve skladu, kde mají k dispozici vysvětlivky všech výstražných značek dle bezpečnostních listů jednotlivých přípravků.
 • Po ukončení pracovního výkonu je zaměstnanec povinen uložit použité nářadí a nástroje na stanovené místo, zbytky a odpad odklidit do odpovídajících odpadových nádob v souladu s požadavky vyplývajícími z normy ISO 14001 a vnitrofiremních předpisů o nakládání s odpady.
 • V případě, že v průběhu pracovního výkonu dojde k poškození nějakého pracovního nástroje nebo zařízení, je zaměstnanec povinen tento nástroj/zařízení zřetelně označit (např. nápisem NEPOUŽÍVAT nebo MIMO PROVOZ) a nahlásit vzniklou situaci odpovědnému vedoucímu pracovníkovi.
 • Pokud zaměstnanec zapříčiní svou nedbalostí, ať již při samotném pracovním výkonu nebo při úklidu pracoviště, jakékoliv problémy, nese plnou odpovědnost za svůj postup včetně následků takového jednání.
Pracovní výkon a pořádek na pracovišti
 • Podmínkou pro zaměstnání u společnosti YABOK s.r.o. je dodržování jejího etického kodexu, dokumentace systému řízení jakosti, bezpečnostních a pracovních návodek a předpisů, interních směrnic zákazníků a ustanovení Pracovního řádu.
 • Kontrolu dodržování výše uvedených pravidel provádí vedení společnosti YABOK nebo jím pověřené osoby či organizace a zákazníci nebo jimi pověřené osoby (např. auditoři apod.).
 • Závěry provedených kontrol jsou pro vedení společnosti YABOK závazné a jsou podkladem pro hodnocení jednotlivých pracovníků a pro další zlepšování činnosti firmy i služeb zákazníkům.
Start Typing
Předvolby ochrany osobních údajů

Když navštívíte naši webovou stránku, může prostřednictvím vašeho prohlížeče ukládat informace z konkrétních služeb, obvykle ve formě souborů cookie. Zde můžete změnit své předvolby ochrany osobních údajů. Stojí za zmínku, že blokování některých typů souborů cookie může ovlivnit vaši zkušenost s naším webem a službami, které jsme schopni nabídnout.

[impeka_privacy_gtracking][impeka_privacy_gfonts][impeka_privacy_gmaps][impeka_privacy_video_embeds]
Naše webové stránky používají soubory cookie, zejména ze služeb třetích stran. Definujte své předvolby ochrany osobních údajů a/nebo souhlasíte s naším používáním souborů cookie.